Podprogramy vykonávania ambulantných a terénnych opatrení

AMBULANTNÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA (§ 73 ods. 6 písm. c) zákona o SPODaSK)

Povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Výchovný program str. 4-5
Sociálny program str. 5-6

Povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom.

Sociálne poradenstvo str. 6-7
Psychologické poradenstvo str. 7-8

ĎALŠIE OPATRENIA VYKONÁVANÉ AMBULANTNOU ALEBO TERÉNNOU FORMOU

Opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa (§ 73 ods. 6 písm. a) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 5) zákona o SPODaSK)
Str. 8-10

Odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii (§ 73 ods. 6 písm. b) + § 11 ods. 3) písm. b) bod 1 zákona o SPODaSK)
Str. 11-12

Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (§ 73 ods. 6 písm. b) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o SPODaSK)
Str. 12-13

Odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch (§ 73 ods. 6 písm. b) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o SPODaSK)
Str. 13-14

Odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§ 73 ods. 6 písm. b) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o SPODaSK)
Str. 14-15

Opatrenia zamerané na pomoc s uľahčením zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa formou poskytovania sociálneho alebo iného odborného poradenstva (§ 73 ods. 6 písm. d) + § 44a ods. 1 písm. a) zákona o SPODaSK)
Sociálne poradenstvo str. 16
Psychologické poradenstvo str. 16-17

Opatrenia zamerané na pomoc s uľahčením zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa v spojitosti s riešením výchovných alebo rodinných problémov (§ 73 ods. 6 písm. d) + § 44a ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 2 zákona o SPODaSK)
Str. 17

Poskytovanie sociálneho poradenstva ambulantnou formou mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti (§ 73 ods. 6 písm. e) zákona o SPODaSK)
Str. 18-19

Poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách (§ 73 ods. 6 písm. b) + § 11 ods. 3 písm. d) zákona o SPODaSK)
Str. 19

Opatrenia v rozvodových alebo rozchodových situáciách určené pre dieťa a rodičov(§ 73 ods. 6 písm. b) + § 11 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona o SPODaSK)
Sociálne poradenstvo str. 19-20
Psychologické poradenstvo str. 20-21
Psychologická pomoc po rozvode alebo rozchode str. 21-22