Podprogramy vykonávania ambulantných a terénnych opatrení

AMBULANTNÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Výchovný program str. 4-5 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky
Sociálny program str. 5-6 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom.
Sociálne poradenstvo str. 6-7 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky
Psychologické poradenstvo str. 7-8 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

ĎALŠIE OPATRENIA VYKONÁVANÉ AMBULANTNOU ALEBO TERÉNNOU FORMOU

Opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa (§ 73 ods. 6 písm. a) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 5) zákona o SPODaSK)
Str. 8-10 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii (§ 11 ods. 3) písm. b) bod 1 zákona o SPODaSK)
Str. 11-12 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o SPODaSK)
Str. 12-13 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch (§ 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 zákona o SPODaSK)
Str. 13-14 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o SPODaSK)
Str. 14-15 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Opatrenia na poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom (§ 44a ods. 1 a § 73 ods. 6 písm. d) zákona o SPODaSK)
Sociálne poradenstvo str. 16 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky
Psychologické poradenstvo str. 16-17 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Poskytovanie sociálneho poradenstva ambulantnou formou mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti (§ 73 ods. 6 písm. e) zákona o SPODaSK)
Str. 18-19 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách (§ 11 ods. 3 písm. d) zákona o SPODaSK)
Str. 19 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky