Vízia, stratégia a ciele pri vykonávaní opatrení pobytovou formou

Naša vízia – čo chceme dosiahnuť

Chceme byť šancou pre deti a mladých dospelých vedúcou k čo najplnohodnotnejšiemu životu. Chceme byť tou najlepšou alternatívou pre život dieťaťa a mladého dospelého vyrastajúceho bez priamej starostlivosti rodičov.

Naša stratégia – ako to chceme dosiahnuť

Ku každému dieťaťu a mladému dospelému budeme pristupovať s maximálnym rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb.

Každému dieťaťu a mladému dospelému umožníme, resp. zabezpečíme maximálnu integráciu do spoločnosti rovesníkov, miestnej, ako aj širšej komunity.

Naše ciele

Čo najväčšiemu počtu detí zabezpečiť poskytovanie starostlivosti v rodine, či už vlastnej alebo náhradnej.

Odstránenie prvkov inštitucionalizmu v samostatných skupinách a špecializovaných samostatných skupinách.

Aby náš detský domov

bol bezpečným miestom pre každé dieťa a mladého dospelého,
ochraňoval fyzické a duševné zdravie každého dieťaťa a mladého dospelého,
zabezpečoval vzťahovú väzbu a poznanie identity dieťaťa a mladého dospelého (kontakt s biologickou rodinou),
zabezpečoval socializáciu dieťaťa a mladého dospelého,
zabezpečoval rozvoj schopností dieťaťa a mladého dospelého,
zabezpečoval čo najefektívnejšiu prípravu na osamostatnenie sa mladých dospelých.