O nás

Centrum pre deti a rodiny Malacky vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou (bývalý Detský domov Macejko) a ambulantnou a terénnou formou (nové kompetencie od 01.01.2019).

V rámci pobytovej formy vykonávaných opatrení dočasne nahrádza domov 38 deťom. Štyri rodinné domy, v ktorých naše deti a mladí dospelí bývajú sú rozptýlené po meste Malacky. Z blízkeho, ale j vzdialenejšieho okolia Malaciek sú aj štaria profesionálni náhradní rodičia starajúci sa o naše deti vo vlastnom rodinnom prostredí. Zo štyroch samostatne usporiadaných skupín, sú dve zriadené ako samostatné skupiny a dve ako špecializované samostatné skupiny pre deti so zdravotným postihnutím. Každá skupina samostatne hospodári s vyčleneným rozpočtom v jednom z rodinných domov. Na ul. Duklianskych hrdinov je umiestnená samostatná skupina s kapacitou deväť detí. V druhom rodinnom dome na Rakárenskej ulici býva ďalšia samostatná skupina s deviatimi deťmi. Deti z týchto domov navštevujú základné školy a Spojenú školu v Malackách, niektoré sú študentmi stredných škôl v Bratislave. V rodinných domoch, na ulici J. Kubinu a na Hviezdoslavovej ulici sú samostatné špecializované skupiny, v každej je šesť detí. Deti zo špecializovaných samostatných skupín navštevujú Spojenú školu v Malackách, Spojenú školu na Mokrohájskej ulici v Bratislave. V profesionálnych náhradných rodinách sú umiestnené prevažne deti od 0 do 6 rokov, ale môžu byť aj staršie. V správe centra je aj 2 izbový byt na Mierovom námestí 12 v Malackách, ktorý je určený na prípravu vybraných mladých dospelých na osamostatnenie sa.

Pri našej komplexnej starostlivosti o zverené deti dbáme na ich individuálne potreby a ich integráciu do bežnej spoločnosti. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť deťom rodinné prostredie, preto veľkú pozornosť a úsilie venujeme práci s ich biologickými rodinami prípadne náhradnými rodinami. Deti, ktoré z rôznych dôvodov zotrvávajú v centre až do dospelosti, pripravujeme na bezpečné osamostatnenie sa.

Odborný tím pre vykonávanie opatrení pobytovou formou a prevádzkovo-ekonomickí zamestnanci sa nachádzajú v administratívnej budove centra pri rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici.

Opatrenia vykonávané ambulantnou a terénnou formu centrum vykonávajú zamestnanci prijatí v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti III. V úzkej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách vykonávajú opatrenia súvisiace s potrebou úpravy rodinných a sociálnych pomerov, s potrebou pomoci náhradným rodinám, ako aj opatrenia pre rodiny s výchovnými problémami.

Odborní tím pre vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, spolu s vedením centra sa nachádza v prenajatých priestoroch na 2. poschodí obchodno-administratívnej budovy na Sasinkovej ulici č. 1/D v Malackách.

Podrobne je naša činnosť špecifikovaná v Programe Centra pre deti a rodiny Malacky

 

História a vývoj

Spôsob zriadenia

Kompetencie

Organizačná štruktúra

Koncepcia​

Právne predp​isy a dokumenty

V​ízia, stratégia a ciele​