program centra

AMBULANTNÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Výchovný program

Sociálny program

Povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom.

Sociálne poradenstvo str. 6-7 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky
Psychologické poradenstvo str. 7-8 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

ĎALŠIE OPATRENIA VYKONÁVANÉ AMBULANTNOU ALEBO TERÉNNOU FORMOU

Opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa (§ 73 ods. 6 písm. a) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 5) zákona o SPODaSK)
Str. 8-10 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii (§ 11 ods. 3) písm. b) bod 1 zákona o SPODaSK)
Str. 11-12 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o SPODaSK)
Str. 12-13 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch (§ 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 zákona o SPODaSK)
Str. 13-14 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o SPODaSK)
Str. 14-15 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Opatrenia na poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom (§ 44a ods. 1 a § 73 ods. 6 písm. d) zákona o SPODaSK)
Sociálne poradenstvo str. 16 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky
Psychologické poradenstvo str. 16-17 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Poskytovanie sociálneho poradenstva ambulantnou formou mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti (§ 73 ods. 6 písm. e) zákona o SPODaSK)
Str. 18-19 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

Poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách (§ 11 ods. 3 písm. d) zákona o SPODaSK)
Str. 19 dokumentu Program Centra pre deti a rodiny Malacky

 

 

 

 

 

 

 

Program

Centra pre deti a rodiny Malacky

 

 

Malacky                                                                             október  2019                                                                                        

 

1. Kontaktná adresa centra: Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky

Telefónne číslo: 0918 494 550 (riaditeľ) 

                           0917 646 004 (sociálny pracovník) 

     0905 947 274 (pohotovostné tel. číslo pre účely umiestnenia dieťaťa)

2. Adresa miesta vykonávania opatrení:   Hviezdoslavova 73, Malacky

                                                                        Jozefa Kubinu 38, Malacky

Duklianskych hrdinov 32, Malacky

                                                                        Rakárenská 50/A, Malacky

                                                                        Mierové námestie 12, Malacky

Sasinkova 1/D, Malacky

3. Účelom centra je vykonávanie

a)     opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len „pobytové opatrenie súdu“), 

 

b)    - výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o SPODaSK“ a § 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o rodine“), 

- výchovných opatrení, ktorými je súdom podľa § 37 ods. 4 zákona o rodine uložená povinnosť na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“), 

 

c)     opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania 

 1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí, 
 2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch

na základe dohody po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

4. Druh, forma vykonávaných opatrení a opis cieľovej skupiny

4.1 Pobytové opatrenia súdu centrum vykonáva

 

a) na základe rozhodnutia súdu

-      o nariadení ústavnej starostlivosti, 

-      o nariadení neodkladného opatrenia, 

-      o uložení výchovného opatrenia

b) v naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa vážne ohrozené dočasne aj bez rozhodnutia súdu.

 

Pobytové opatrenia súdu sú vykonávané pre

 

-     dieťa umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia,

-     plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

Pobytové opatrenia súdu sú vykonávané 

a)     v piatich profesionálnych náhradných rodinách s kapacitou 10 miest, resp. podľa obsadenosti pracovných miest profesionálnych náhradných rodičov,

b)    v štyroch samostatne usporiadaných skupinách zriadených v rodinných domoch so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, z toho v

-       dvoch samostatných skupinách

-       dvoch špecializovaných samostatných skupinách pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu, s mentálnym postihnutím, s telesným postihnutím a s kombináciou týchto postihnutí.

 

4.2 Pobytové opatrenia pre dieťa na základe dohody  (§ 89, ods. 1 písm. a), bod 2 zákona o SPODaSK). Centrum na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia pre dieťa,

-     ktoré si plní povinnú školskú dochádzku,

-     ktoré si nevyžaduje zaradenie do resocializačného programu a špecializovaných   programov, 

-     ktoré nevykazuje poruchy správania z dôvodu akýchkoľvek závislostí, 

-     ktorého zdravotný stav si nevyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť alebo opatrovateľskú starostlivosť, 

-     ktoré nemá prejavy akútneho infekčného ochorenia.

 

Pobytové opatrenia pre dieťa na základe dohody bude centrum vykonávať len v prípade voľných miest v samostatných skupinách, najviac v počte 1 miesto v každej samostatnej skupine, v profesionálnej náhradnej rodine len v prípade voľného miesta a len odôvodnených prípadoch.

 

 

 

 

4.3 Ambulantné výchovné opatrenia (§ 73 ods. 6 písm. c) zákona o SPODaSK) a ďalšie opatrenia SPODaSK vykonávané ambulantnou a terénnou formou

V rámci vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa v centre vykonáva najmä sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť a ďalšie odborné činnosti podľa typu výchovných opatrení a zamerania odborných metód práce. 

 

Ambulantné a terénne opatrenia sú vykonávané pre 

a)     dieťa na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom ambulantného výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa. 

b)    dieťa na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,

c)     dieťa na základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu

d)     dieťa na jeho požiadanie

e)     rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,

f)      plnoletú fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo poručník, ktorý sa osobne stará o dieťa, ak potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa,

g)    mladého dospelého po ukončení pobytového opatrenia súdu.

 

Opatrenia vykonávané ambulantnou alebo terénnou formou centrum vykonáva 

-       pre dieťa a jeho rodinu najmä z okresu Malacky, v prípade voľných kapacít aj pre jednotlivé obvody Bratislavy,  

-       pre dieťa a jeho rodinu nevyžadujúce si zaradenie do resocializačného programu alebo do špecializovaných programov, 

-       dieťa a rodinu, ktorí nemajú prejavy akútneho infekčného ochorenia. 

 

Kontraindikáciou vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou sú: 

-     závažné psychiatrické diagnózy rodiča/rodičov (alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa) alebo dieťaťa vyžadujúce v danom čase intenzívnu zdravotnú starostlivosť alebo dlhodobú ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení

-     správanie rodiča/rodičov (alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa) alebo dieťaťa priamo ohrozujúce život alebo zdravie zamestnancov centra

-     dôvodné podozrenie, alebo preukázané zneužívanie, či týranie maloletého dieťaťa alebo partnera/ex partnera.

 

Centrum nevykonáva opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou, ak nedisponuje personálnym zabezpečením s dostatočnými odbornými zručnosťami pre výkon jednotlivých opatrení.

 

Rozsah hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú ambulantné a terénne opatrenia

 

Zamestnanci využívajú pružný pracovný čas, spravidla v čase medzi 12.00 a 13.00 majú 30 minút prestávku na obed. 

Ambulantné opatrenia sú vykonávané v prenajatých priestoroch v administratívno-obchodnej budove na Sasinkovej ulici č. 1/D  v Malackách. V prípade potreby centrum rozšíri možnosti poskytovania ambulantných služieb do vzdialenejších obcí, prioritne v priestoroch obecného úradu alebo školských zariadení.   

 

4.3.1 Ambulantné výchovné opatrenia

4.3.1.1 Povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe (§ 12 ods. 1 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.

a)  Výchovný program                                                                                                                                        späť

 je zameraný na podporu a rozvoj sebapoznania a sebareflexie dieťaťa vzhľadom na jeho potreby a zodpovednosť, s cieľom posilniť a rozvinúť jeho sociálne kompetencie a zručností pre zvládanie náročných životných situácií, ako aj na rozvoj rodičovských kompetencií týkajúcich sa výchovy a starostlivosti o dieťa a zmenu rizikových vzorcov správania, vzťahov a komunikácie, ktoré negatívne ovplyvňujú fyzický, psychický alebo sociálny vývin dieťaťa.     

Je určený dieťaťu, u ktorého je ohrozený zdravý sociálny vývin, prejavujú sa u neho rôzne typy sociálneho zlyhávania (záškoláctvo, vzdorovité správanie, agresia, šikana atď.); rodičovi/om s nedostatočne rozvinutými rodičovskými kompetenciami a zručnosťami v oblasti starostlivosti a výchovy; rodine ako systému s narušenými vzťahmi, komunikáciou, a podobne.

Cieľ výchovného programu: Prostredníctvom odborných činností (edukatívnych intervencií, techník a aktivít) podporiť rozvoj sociálnych kompetencií alebo konkrétnych zručností dieťaťa a jeho blízkych osôb, ktoré môžu obmedziť alebo odstrániť negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa a tiež zmierniť riziko vzniku alebo prehĺbenia krízovej situácie v rodine.

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny centrum v rámci výchovného programu vykonáva opatrenia zamerané na:  

Podporu a rozvoj sebapoznania dieťaťa, identifikáciu jeho potrieb, posilňovanie a rozvoj emocionálnych kompetencií. Ide najmä o podporu vnímania vlastných úspechov, oceňovania pozitívnych čŕt a  hodnoty seba samého, s cieľom  zvýšiť jeho sebaúctu, podpora rozvoja emočného prežívania, podpora schopnosti verbalizácie vlastných emócií, rozvoj schopnosti kontrolovať a zvládať vlastné emócie, rozvoj schopnosti motivovať seba samého – budovanie dôvery dieťaťa vo vlastné schopnosti.

Posilňovanie a rozvoj sociálnych kompetencií, ktoré umožnia dieťaťu primerane reagovať a vyrovnávať sa s rôznymi životnými situáciami. Patrí sem najmä analýza konkrétnych situácií so zameraním na porozumenie  jednotlivým aspektom správania, spoznávanie faktorov, ktoré rizikové správanie posilňujú a udržujú, poskytnutie podnetov k zmene, rozvoj schopnosti empatie – podpora vzájomnej ohľaduplnosti, vedenie k zodpovednosti za svoje správanie, rozvíjanie schopnosti počúvať druhého, rozvoj sociálnej komunikácie.

Podporu zmeny rizikových prejavov správania, ktorá spočíva najmä v analýze zdrojov hnevu, edukácii práce s prejavom hnevu, osvojení si vhodných spôsobov vyjadrenia hnevu, odreagovaní negatívnych emócií, nácviku riešenia konfliktov/ efektívnom zvládaní konfliktov.

Podporu a rozvoj rodičovských kompetencií týkajúcich sa výchovy a starostlivosti o dieťa, ktoré podporujú zdravý vývin dieťaťa. Ide najmä o zameranie sa na podporu schopnosti rodičov vytvárať priestor pre dieťa na učenie a rozvíjanie sa, na poskytovanie podnetov ako vnímať a odhaľovať potenciál dieťaťa, na sprostredkovanie informácií o potrebách detí v chronológii vývinu a o vývinových potrebách dospievania, na podporu empatie rodičov voči prežívaniu detí, na reflexiu výhod a nevýhod jednotlivých výchovných prístupov, na reflexiu významu hraníc a limitov vo výchove dieťaťa, na sprostredkovanie informácií o význame vzťahovej väzby a jej dôsledkov na ich deti v dospelom veku. V rámci tejto podpory sa uskutočňuje aj identifikácia prvkov rodinného systému, ktoré mali, majú, alebo môžu mať vplyv na rizikový vývin dieťaťa: životný štýl rodiny, komunikácia v rodine, (spoznanie a rozlíšenie rôznych typov reakcií na problémové správanie a nácvik konštruktívnej komunikácie), analýza rodinných vzťahov, podpora potenciálu a silných stránok rodiny, citlivé sprostredkovanie rizikových faktorov rodinného systému, identifikácia okruhov potenciálnych zmien a stratégia zmeny malých krokov a podobne.

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania výchovného programu je 80 hodín. 

b) Sociálny program je zameraný na rozvoj a posilnenie rodičovských kompetencií prostredníctvom nácviku a podpory rodičov samostatne riešiť situáciu dieťaťa, vytvárať stabilné a bezpečné prostredie pre dieťa a napĺňať jeho potreby.  

späť

Cieľom sociálneho programu je podpora a rozvoj rodičovských kompetencií a sociálnych kompetencií rodiny s cieľom využitia potenciálu rodiny riešiť nepriaznivú životnú situáciu, sprevádzanie rodiny pri zvládaní situácií v oblasti starostlivosti o deti a zabezpečenie ich potrieb.

Sociálny program je určený pre rodiny s problémami sociálneho fungovania (napr. nezamestnanosť, mnohodetné rodiny, rodiny na hranici chudobyv ktorých niektorý z členov je zdravotne postihnutý, prípadne chronicky chorý a vyžaduje zvýšenú starostlivosť, zadlžené rodiny, prípadne rodiny v exekúcii, neplnoletí rodičia, rodičia zanedbávajúci starostlivosť o dieťa, v ktorých jeden z rodičov je/bol vo výkone trestu odňatia slobody). 

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny centrum v rámci sociálneho programu vykonáva opatrenia zamerané na:  

Nácvik a rozvoj sociálnych kompetencií

Pomoc pri dosahovaní žiaducich spoločenských kompetencií, najmä osvojenie si sociálnych zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie v rôznych životných scenároch, podpora pozitívnej komunikácie, pomoc pri  uplatnení svojho osobného potenciálu, posilňovanie sociálneho statusu, pomoc pri zvládaní aktuálnej krízy, zaistenie podpory komunity, v ktorej dieťa/rodič žije, orientácia na budúcnosť - schopnosť stanoviť cieľ.

Nácvik a rozvoj ekonomických kompetencií rodiny 

Bilancia rodinných financií, zhodnotenie ekonomickej situácie rodiny, zostavenie rodinného rozpočtu, zostavenie peňažného denníka, komunikácia rodiny s veriteľmi, základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozvoj potenciálu získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, plnenie finančných záväzkov.

Starostlivosť o domácnosť

Najmä podpora pri tvorbe vhodného a bezpečného prostredia pre fyzický, psychický a sociálny rozvoj detí a rodiny, posilňovanie pozitívnych zvykov a rodinných tradícií, upevňovanie hygienických a stravovacích návykov, nácvik starostlivosti o domácnosť – poriadok, pranie, varenie, motivácia jednotlivých členov rodiny k plneniu bežných povinností v domácnosti – vhodné zadelenie povinností medzi členov rodiny.

Zabezpečenie starostlivosti o deti 

Posilňovanie schopnosti rodičov identifikovať a napĺňať potreby detí, pomoc rodičom porozumieť špecifikám jednotlivých vývinových období dieťaťa, viesť rodičov k zabezpečeniu zmysluplného trávenia voľného času detí, podpora záujmu rodičov o vzdelávanie detí a plnenie povinnej školskej dochádzky, podpora záujmu rodičov o všeobecný zdravotný stav (aktuálny stav, prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a jej využívanie – napr. povinné očkovanie, preventívne prehliadky), prístup k informáciám v oblasti zdravia a zvládanie zdravotných problémov a podobne.

Nácvik a rozvoj rodičovských zručností pri výchove 

Zameranie sa na podporu schopnosti rodičov vytvárať priestor pre dieťa na učenie a rozvíjanie sa, na poskytovanie podnetov ako vnímať a odhaľovať potenciál dieťaťa, na sprostredkovanie informácií o potrebách detí v chronológii vývinu a o vývinových potrebách dospievania, na podpora empatie rodičov voči prežívaniu detí, na reflexiu výhod a nevýhod jednotlivých výchovných prístupov, na reflexiu významu hraníc a limitov vo výchove dieťaťa, na sprostredkovanie informácií o význame vzťahovej väzby a jej dôsledkov na ich deti v dospelom veku.

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania sociálneho programu je 80 hodín. 

 

4.3.1.2 Povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o SPODaSK) uložená maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom.

a)  Sociálne poradenstvo je zamerané na spoluprácu dlhodobejšieho charakteru s cieľom ovplyvniť sociálnu situáciu dieťaťa/rodiča pri prekonávaní nepriaznivej životnej situácie.

Sociálne poradenstvo je určené mnohoproblémovým rodinám, napr. s problémom sociálnych rolí rodiny, problémom vo vzťahu k formálnym inštitúciám, ťažkosťami so zvládaním sociálnych zmien (opustenie pôvodnej rodiny, strata zamestnania, dlhodobé vážne ochorenie, odchod alebo návrat člena rodiny z výkonu trestu, s interpersonálnymi konfliktami v rôznych sociálnych vzťahoch, sociálnymi deficitmi (napr. chýbajúci domov, chýbajúce peniaze,...), problémami sociálnej adaptácie, problémami v oblasti rizikových sociálnych javov.

Cieľom tohto podprogramu je poskytovanie sociálneho poradenstva rodičom dieťaťa a dieťaťu, s cieľom mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov ich prirodzeného prostredia, napĺňanie sociálnych potrieb, zlepšovanie  vzťahov v interakcii so sociálnym prostredím, ako aj podpora rodiny pri rozvíjaní a zlepšovaní schopností riešiť nepriaznivú životnú situáciu.   

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny centrum v rámci sociálneho poradenstva vykonáva opatrenia zamerané na:  

Rozvoj sociálnych kompetencií

Pomoc pri dosahovaní užitočných spoločenských kompetencií, osvojenie si sociálnych zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie dieťaťa alebo rodiča v rôznych životných scenároch, podpora pozitívnej komunikácie, pomoc dieťaťu, rodičovi uplatniť svoj osobný potenciál, posilňovanie sociálneho statusu dieťaťa, rodiča, pomoc pri zvládaní aktuálnej krízy, zaistenie podpory komunity, v ktorej dieťa a rodič žije, orientácia na budúcnosť schopnosť stanoviť cieľ.

Finančné poradenstvo a zvyšovanie finančnej gramotnosti rodiny /ekonomický rozvoj rodiny 

Bilancia rodinných financií, zhodnotenie ekonomickej situácie domácnosti, zostavenie rodinného rozpočtu, zostavenie peňažného denníka, komunikácia rodiny s veriteľmi, základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozvoj potenciálu získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, plnenie finančných záväzkov.

Podpora a rozvoj rodičovských kompetencií týkajúcich sa výchovy a starostlivosti o dieťa 

Najmä zameranie sa na podporu schopnosti rodičov vytvárať priestor pre dieťa na učenie a rozvíjanie sa, sprostredkovanie informácií o potrebách detí v chronológii vývinu a o vývinových potrebách dospievania, podpora empatie rodičov voči prežívaniu detí, na reflexiu výhod a nevýhod jednotlivých výchovných prístupov a reflexiu významu hraníc a limitov vo výchove dieťaťa, sprostredkovanie informácií o význame vzťahovej väzby a jej dôsledkov na ich deti v dospelom veku.

Optimalizácia fungovania rodiny a komunikácia

Identifikácia prvkov rodinného systému, ktoré mali, majú, alebo môžu mať vplyv na rizikový vývin dieťaťa: životný štýl rodiny, komunikácia v rodine, (spoznanie a rozlíšenie rôznych typov reakcií na problémové správanie a nácvik konštruktívnej komunikácie), analýza rodinných vzťahov, podpora potenciálu a silných stránok rodiny, citlivé sprostredkovanie rizikových faktorov rodinného systému, identifikácia okruhov potenciálnych zmien a stratégia zmeny malých krokov a podobne.

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania programu sociálne poradenstvo je 60 hodín.

b)  Psychologické poradenstvo je určené rodinám, kde rodičia majú výchovné problémy s deťmi a problémy so správaním detí. Je zameraný na podporu rodičovstva pri voľbe vhodného výchovného prístupu k danému dieťaťu a celkovému prehĺbeniu vzťahov v rodine. Tiež na podporu budovania identity, rozvoja a podpory schopností a zručností plniť si svoju rodičovskú rolu.

Psychologické poradenstvo je určené dieťaťu s problémovým správaním, pre delikventným správaním, antisociálnymi a disociálnymi problémami, emocionálnymi problémami; rodičom, ktorí nedokážu napĺňať rodičovskú rolu v oblasti výchovy a socializácie svojich detí a zabezpečovania bezpečného prostredia pre svoje deti.

Cieľom je prostredníctvom odborných intervencií podporiť rozvoj konkrétnych zručností dieťaťa a jeho blízkych osôb, ktoré môžu obmedziť alebo odstrániť negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a tiež riziko vzniku prehĺbenia krízovej situácie v rodine. Poskytnúť pomoc rodičovi, ktorý má problém s plnením si svojich povinností voči dieťaťu.

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci psychologického poradenstva zameriava napríklad na tieto témy:

 

Problémy  prejavujúce sa  v rodine

-       zisťovanie psychologických potrieb dieťaťa a jednotlivých členov rodiny, scitlivovanie rodičov voči potrebám detí 

-       pomoc pri prehlbovaní vzťahu medzi rodičom a dieťaťom 

-       ventilácia napätia a negatívnych pocitov ktoré vznikajú pri konfliktnej situácií v rodine sprevádzanie emočným prežívaním

-       pomoc pri voľbe vhodného výchovného štýlu (nastavovanie hraníc, pravidiel a ich dôsledné dodržiavanie

-       nácvik komunikačných zručností

Problémy prejavujúce sa v škole

-       práca s emóciami a zvyšovanie frustračnej tolerancie 

-       pomoc pri prehlbovaní vzťahu medzi učiteľom, rovesníckou skupinou a dieťaťom 

-       podpora dieťaťa pri vytváraní pozitívneho sebaobrazu

-       nácvik komunikačných zručností  a riešenia konfliktných situácií

Rizikové správanie 

-       zisťovanie psychologických potrieb dieťaťa a jednotlivých členov rodiny

-       pomoc pri prehlbovaní vzťahu medzi rodičom a dieťaťom 

-       práca s emóciami a zvyšovanie frustračnej tolerancie 

-       edukácia týkajúca sa dôsledkov rizikového správania

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania programu psychologické poradenstvo je 40 hodín. 

 

4.3.2 Ďalšie opatrenia vykonávané ambulantnou alebo terénnou formou 

Opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa podľa § 11 ods. 2 a 3 a § 73 ods. 6 písm. b) zákona o SPODaSK) 

4.3.2.1 Opatrenia na zhodnotenie situácie dieťaťa na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa  (§ 73 ods. 6 písm. a) + § 11 ods. 3 písm. b) bod 5) zákona o SPODaSK)

Program je zameraný na vykonávanie  opatrení  na zhodnotenie a analýzu situácie dieťaťa a rodiny, v ktorej sa momentálne nachádza, vyhodnotenie napĺňania potrieb dieťaťa, zhodnotenie možných rizík a ohrození, ako aj na zmapovanie kompenzačných mechanizmov rodiny riešiť situáciu. Výsledkom programu nie je určenie miery ohrozenia dieťaťa, ale participácia (príprava odborných podkladov) s orgánom SPODaSK na určení alebo overení miery ohrozenia dieťaťa.

Tento program môže centrum vykonávať v prípadoch, kedy vykonávanými opatreniami orgánu SPODaSK nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa, centrum sa v rámci tohto programu spolupodieľa na jednoznačnom určení alebo overení miery ohrozenia dieťaťa.  

Program je možné vykonávať pre dieťa, rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,  pre ktorých je potrebné vykonať alebo zabezpečiť vykonávanie opatrení v prípade nepriaznivej životnej situácie alebo novej situácie u jedného alebo oboch rodičov a dieťaťa, pričom rodina nie je schopná riešiť problémy a konflikty v rodine, sociálne a iné problémy v rodine a v medziľudských vzťahoch, pre rodinu so špecifickým problémom.  

Cieľom programu je príprava odborných podkladov na zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny a ďalších príbuzných identifikovaním rizikových faktorov, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť dieťa, ako aj zmapovanie kapacít a  potenciálnych oblastí  progresívnej zmeny životnej situácie rodiny jednak v rodine ako aj v širšom sociálnom okolí dieťaťa a jeho rodiny.

Program je zameraný na nasledovné oblasti:

Zhodnotenie rozsahu napĺňania potrieb dieťaťa a schopnosti rodičov sa na ňom podieľať

 • Všeobecný zdravotný stav: zbežný skríning telesného a duševného prospievania, zhodnotenie prístupu k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a jej využívania, prístupu k informáciám v oblasti zdravia a zvládanie starostlivosti o dieťa pri zdravotných problémoch
 • Schopnosť učiť sa, učenie sa: zhodnotenie záujmu rodičov o vzdelávací proces dieťaťa, komunikácia rodičov so školou, zhodnotenie kvality prípravy na vyučovanie (z hľadiska dieťaťa i rodiča), zabezpečenie pomôcok na vyučovanie, stravy, oblečenia apod., záujem o vzdelávacie úspechy/neúspechy dieťaťa, schopnosti a ochoty riešiť prípadné výchovné a vzdelávacie problémy v škole, apod.
 • Emočný vývoj a správanie: zhodnotenie schopnosti dieťaťa primerane vyjadriť emócie a zvládať primeranú záťaž,  schopnosť a ochota prispôsobiť sa sociálnym normám, schopnosť vytvárať vzťahy, a pod.
 • Rodinné a sociálne vzťahy: zhodnotenie schopnosti dieťaťa  vytvárať stabilné vzťahy s dospelými a rovesníkmi, zhodnotenie spôsobu komunikácie dieťaťa s rodičom, detí medzi sebou (súrodenecká súdržnosť, prispievanie k pomoci druhým, pochopenie druhých) a pod.
 • Identita dieťaťa a sociálna prezentácia: zhodnotenie  schopnosti dieťaťa uvedomovať si svoje silné i slabé stránky a ich prezentácie vo svojom sociálnom prostredí (uvedomovanie si dôsledkov svojho správania), znalosti osobnej a rodinnej histórie, pocitu spolupatričnosti k rovesníckej skupine, rodine apod.
 • Samostatnosť a sebaobsluha: zhodnotenie schopnosti zvládnutia úkonov sebaobsluhy vzhľadom k veku a rozumovým schopnostiam, schopnosti vytvárať samostatné rozhodnutia a zároveň schopnosť preberať za ne zodpovednosť, schopnosť predvídať následky svojich rozhodnutí a konania, apod.

Zhodnotenie rodičovskej starostlivosti

 • Základná starostlivosť: zhodnotenie schopnosti rodičov zabezpečiť dieťaťu dostatočné množstvo a kvalitu potravy, tepla, bývania, oblečenia, a celkovej základnej starostlivosti o dieťa, apod. 
 • Zaistenie bezpečia a ochrany: zhodnotenie schopnosti rodičov rozpoznať riziko a nebezpečenstvo, schopnosti zabezpečiť dieťaťu bezpečné prostredie doma i mimo domov, schopnosti rozpoznať riziká súvisiace so zneužívaním návykových látok, a podobne.
 • Citová vrelosť: zhodnotenie schopnosti rodičov napĺňať emocionálne potreby dieťaťa: oceňovanie, povzbudzovanie, prejavovanie záujmu o dieťa a  jeho prežívanie, schopnosti ovládať svoje emocionálne reakcie, a podobne.
 • Stimulácia a podnety: zhodnotenie schopnosti rodičov vytvárať pre dieťa priestor na učenie a rozvíjanie sa,  vytvárať pre dieťa priestor na trávenie voľného času a čerpanie prínosu z týchto aktivít, viesť dieťa k samostatnosti vzhľadom k veku a schopnostiam dieťaťa, a podobne.
 • Vedenie a hranice: zhodnotenie schopnosti rodičov aplikovať výchovné postupy (stanovanie hraníc, nastolenie zmien v správaní a ich udržanie), poskytovanie vhodného sociálneho a morálneho vzoru pre dieťa, schopnosti uskutočňovať samostatné rozhodnutia, schopnosť nájsť a aplikovať vhodné riešenia, a podobne.
 • Stabilita: zhodnotenie schopnosti rodičov poskytnúť dieťaťu stabilné prostredie a minimalizovať zmeny bezprostredne sa týkajúce jeho bežného živote (ako napr. časté sťahovanie, zmeny školských a predškolských zariadení), a podobne. 

Zisťovanie názoru dieťaťa

Získavanie informácii od dieťaťa o jeho vnímaní aktuálnej situácie v jeho sociálnom prostredí a vzťahoch (v rodine, škole, rovesníckej skupine), o jeho túžbach, plánoch a potrebách a miere ich napĺňania.

Zhodnotenie funkčnosti rodinného systému  v sociálnom prostredí

 • Rodinná história a fungovanie rodiny: zhodnotenie funkčnosti rodinného systému z hľadiska zaradenia sa do verejného, kultúrneho a spoločenského prostredia.
 • Širšia rodina: zhodnotenie funkčnosti podpornej siete v rámci širšej rodiny (sociálna, psychická i materiálna podpora). 
 • Bývanie: zhodnotenie bytových podmienok z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti, základného vybavenia a údržby.
 • Zamestnanie a finančná situácia: zhodnotenie schopnosti rodičov zabezpečovať pravidelný príjem rodiny s cieľom uspokojiť základné potreby dieťaťa,  schopnosť rodičov hospodáriť s finančnými prostriedkami a podobne. 
 • Sociálne začlenenie rodiny: zhodnotenie miery sociálnej integrácie alebo izolácie dieťaťa a jeho rodiny.

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania tohto programu je 24 hodín.

 

4.3.2.2 Odborné metódy  na prispôsobenie sa novej situácii (§ 11 ods. 3) písm. b) bod 1 zákona o SPODaSK)

Program sa zameriava na podporu a pomoc dieťaťu a jeho rodine, ktorá sa ocitla v novej životnej situácii, ktorá môže mať stresujúci, traumatizujúci a záťažový charakter a môže viesť k destabilizácii jednotlivca a rodiny.

Cieľom programu je zmiernenie možného negatívneho dopadu novej situácie na rodinu prostredníctvom poskytnutia odbornej pomoci zameranej na stabilizáciu rodinného prostredia.

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci tohto programu zameriava napríklad na tieto témy:

Zmena v usporiadaní starostlivosti o dieťa

-       pomoc pri zlepšení alebo obnove vzťahu dieťaťa s rodičom (pravidlá komunikácie, stretávania, identifikácia zdrojov konfliktných situácii)

-       pomoc pri úprave komunikácie medzi jednotlivými členmi rodiny 

-       sociálne poradenstvo ohľadom starostlivosti a výchovy dieťaťa (zjednotenie výchovných postupov a plnenia povinností vyplávajúcich z povinnej školskej dochádzky dieťaťa, zabezpečenie zdravotnej, finančnej, sociálnej  starostlivosti)

Strata/nezvestnosť/odchod významnej vzťahovej osoby dieťaťa

-       pomoc a podpora dieťaťu pri vyrovnávaní sa s úmrtím, nezvestnosťou alebo odchodom rodiča, blízkej osoby

-       poskytnutie sociálneho poradenstva rodičovi/om a sprevádzanie pri vybavovaní náležitostí súvisiacich so vzniknutou situáciou

Zmena zdravotného stavu dieťaťa, rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa alebo inej blízkej osoby

-       pomoc a podpora rodiny pri vyrovnávaní sa s novou životnou situáciou a pri hľadaní zdrojov rodiny

-       sociálne poradenstvo pri riešení nepriaznivej finančnej situácie rodiny spôsobenej zmenou zdravotného stavu, informovanie o možnostiach pomoci 

Zmena alebo strata bývania

-       pomoc a podpora rodiny pri vyrovnávaní sa so zmenou alebo stratou bývania

-       poskytnutie sociálneho poradenstva a sprevádzania v hľadaní riešenia aktuálnej situácie

-       pomoc pri adaptácii na nové sociálne prostredie (pomoc pri včlení sa do novej sociálnej komunity, vyhľadávaní možností trávenia voľného času, budovaní nových vzťahov a udržiavaní predošlých a podobne)

Zmena vo fungovaní rodiny

-       pomoc a podpora rodiny pri začlenení novej udalosti do systému fungovania rodiny (narodenie ďalšieho dieťaťa, návrat alebo odchod rodiča VTOS, nový partner rodiča, nezamestnanosť, zmena zamestnania rodiča s výrazným vplyvom na fungovanie rodiny, zmena životného štýlu jedného alebo viacerých členov rodiny)

-       edukácia o možnom vplyve novej udalosti na jednotlivých členov rodiny, ako aj na celý rodinný systém

-       sociálne poradenstvo a sprevádzanie pri riešení vzniknutých problémov súvisiacich s adaptáciou na novú situáciu v rodine (pomoc a sprevádzanie pri vybavovaní dokladov a štátnych sociálnych dávok, pomoc pri nastavovaní riešenia aktuálnej finančnej situácie a podobne)

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania tohto programu je 40 hodín.

 

4.3.2.3 Odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa  (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o SPODaSK)

Program je zameraný na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, cieľom je zlepšenie starostlivosti o dieťa, o domácnosť a  ekonomickej situácie rodiny, zameriava sa na identifikáciu vonkajších a vnútorných zdrojov rodiny, ktoré vedú k úprave rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

Program je určený pre rodinu s deťmi v nepriaznivej rodinnej a sociálnej situácii, ktorá zlyháva vo viacerých funkciách, a tým ohrozuje fyzický, psychický alebo sociálny vývin dieťaťa alebo na dieťa pôsobia negatívne vplyvy z okolia.

Cieľom je úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa a rodiny najmä prostredníctvom posilňovania rodičovských a sociálnych zručností za účelom eliminácie negatívnych vplyvov ohrozujúcich dieťa a rodinu.

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci tohto programu zameriava napríklad na tieto témy:

Podpora a rozvoj rodičovskej roly

-       posilnenie identifikácie s rolou rodiča, podpora jej  akceptácie a s ňou súvisiacich práv a povinností

-       zhodnotenie silných a slabých stránok rodiča, jeho schopnosti vytvárať priestor pre dieťa na učenie a rozvíjanie sa, schopnosti aplikovať výchovné postupy, schopnosti uskutočňovať samostatné rozhodnutia, schopnosti nájsť a aplikovať vhodné riešenia

-       posilnenie kompetencií a sociálnych zručností rodičov v oblasti komunikácie

Podpora a rozvoj kvality vzťahov v rodine

-       podpora a posilnenie vzťahov v rodine prostredníctvom identifikácie vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny, pomoci pri získavaní nadhľadu na problémové situácie a poskytnutie priestoru na ventiláciu vnútorného prežívania

-       podpora akceptácie, empatie a autenticity v rodine,  upevňovanie a posilňovanie  vzťahových väzieb medzi členmi rodiny

-       podpora členov rodiny vo vytváraní príležitostí  na spoločnú komunikáciu a strávenie voľného času

-       podpora pri riešení  konfliktných situácií (napr. analýza príčin a nácvik nového správania)

Starostlivosť o napĺňanie potrieb dieťaťa

-       pomoc pri vyhodnotení silných a slabých stránok rodiny v oblasti uspokojovania potrieb dieťaťa, edukácia rodičov o vývinových štádií dieťaťa a jeho potrieb v priebehu vývinu

-       edukácia rodičov ohľadom starostlivosti o dieťa primerane jeho veku (napr. zdravotná starostlivosť -  dodržiavanie liečebného režimu, povinné očkovanie, hygiena, bezpečné prostredie, výživa

-       pomoc pri identifikácie výchovného štýlu rodičov, analýza pozitív a negatív zvoleného výchovného štýlu, korekcia v oblasti výchovného štýlu

-       vedenie a nácvik konkrétnych zručností (napr. nácvik hygienických návykov, správneho podávania liekov pri chorobe dieťaťa, prebaľovania, dojčenia, kúpania,  prípravy dieťaťa na vyučovanie , plánovania aktívneho trávenia voľného času detí, komunikácie s dieťaťom a  upevňovanie zmeny vo výchovnom štýle)

Nácvik a rozvoj finančnej gramotnosti/ ekonomických kompetencií rodiny 

Bilancia rodinných financií, zhodnotenie ekonomickej situácie rodiny identifikácia a zadefinovanie finančných zdrojov, zostavenie rodinného rozpočtu, zostavenie peňažného denníka, komunikácia rodiny s veriteľmi, základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozvoj potenciálu získavania vlastného príjmu  a motivácia rodičov k uplatneniu sa na trhu práce a schopnosť sporiť, plnenie finančných záväzkov, a podobne.

Starostlivosť o domácnosť

Analýza jednotlivých aspektov fungovania spoločnej domácnosti a podpora pri tvorbe vhodného a bezpečného prostredia pre fyzický, psychický a sociálny rozvoj detí a rodiny, posilňovanie pozitívnych zvykov a rodinných tradícií, upevňovanie hygienických a stravovacích návykov, nácvik starostlivosti o domácnosť – poriadok, pranie, varenie, motivácia jednotlivých členov rodiny k plneniu bežných povinností v domácnosti – vhodné zadelenie povinností medzi členov rodiny, a podobne.

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania tohto programu je 85 hodín.

 

4.3.2.4 Odborné metódy práce  na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch (§ 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 zákona o SPODaSK)

Program sa zameriava na podporu a pomoc dieťaťu a jeho rodine mobilizáciou zdrojov rodiny v prospech eliminácie jej problémov.

Program je určený pre deti a ich rodiny, ktoré potrebujú pomoc pri riešení problémov v rodine a medziľudských vzťahoch, v ktorých sa prejavujú problémy v správaní detí (ako napr. záškoláctvo, šikanovanie, problémy s učením, agresívne správanie, úteky z domu, nerešpektovanie autorít, experimentovanie s návykovými látkami, predčasná sexualita, pomoc pri zvládaní emočnej nestability).

Cieľom je poskytnutie odbornej pomoci pri riešení  výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahov s cieľom predchádzania nepriaznivým vplyvom zaťažujúcej/konfliktnej situácie na dieťa a jeho rodinu.

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci tohto programu zameriava napríklad na tieto témy:

Problémy  prejavujúce sa  v rodine

-       identifikácia zdrojov konfliktných situácii v rodine 

-       ventilácia napätia a negatívnych pocitov, ktoré vznikajú pri konfliktnej situácií v rodine 

-       scitlivovanie rodičov voči potrebám detí 

-       pomoc pri úprave komunikácie medzi jednotlivými členmi rodiny 

-       edukácia pri výskyte rizikového správania (identifikácia príčin, dôsledkov, prevencia vzniku a možnej recidívy rizikového správania)

-       pomoc pri voľbe vhodného výchovného štýlu (nastavovanie hraníc, pravidiel a ich dôsledné dodržiavanie) a jeho aplikácie do rodinného systému

Problémy prejavujúce sa v škole

-       identifikácia zdrojov konfliktných situácii v školskom kolektíve a ventilácia vznikajúceho napätia, nácvik riešenia konfliktných situácií

-       edukácia rodičov alebo dieťaťa o  požiadavkách na dieťa z hľadiska domácej prípravy na vyučovanie (nastavenie harmonogramu prípravy, prípravy a zabezpečenia školských pomôcok a podobne)

-       pomoc pri prehlbovaní vzťahu medzi učiteľom, rovesníckou skupinou a dieťaťom

Problémy v oblasti finančného hospodárenia

-       identifikácia pôvodu vzniku finančných problémov (zdravotné znevýhodnenie člena rodiny, úmrtie v rodine, strata zamestnania, rodina s dlhmi a exekúciami a podobne)

-       poskytnutie sociálneho poradenstva a sprevádzania v hľadaní riešení podľa identifikovaných príčin

-       pomoc pri nastavení riešenia finančnej situácie rodiny (konsolidácia finančného hospodárenia rodiny)

Problémy so začlenením sa do spoločnosti

-       identifikácia problému začlenenia dieťaťa a rodiny do spoločnosti (etnicita, vierovyznanie, alternatívny životný štýl, rodina s členom vo VTOS, rodina s dlhodobo vážne chorým členom a podobne)

-       poskytnutie sociálneho poradenstva a sprevádzania v hľadaní riešení podľa identifikovaného problému

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania tohto programu je 30 hodín.

 

4.3.2.5 Odborné metódy  na  podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o SPODaSK)

Program sa zameriava na rozvoj a nácvik základných rodičovských zručností, na uspokojovanie potrieb detí, uvedomenie si silných stránok a rezerv rodičov pri starostlivosti o deti, na predchádzanie zanedbávania dieťaťa a predchádzanie vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia.

Program je určený pre rodiny, v ktorých je ohrozený zdravý fyzický, sociálny a psychický vývin dieťaťa z dôvodu rozpadu rodiny, krízovej situácie v rodine, nezvládnutých rodičovských zručností, nedostatočnej starostlivosti a neuspokojovania základných životných potrieb dieťaťa, v ktorých je rodič, nezvládajúci starostlivosť o dieťa (napr. rodič  z málo podnetného prostredia), pre rodiny s dieťaťom, kde hrozí riziko vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia.

Cieľom je rozvoj a obnova kompetencií rodičov v starostlivosti o dieťa, so zameraním na predchádzanie, zmiernenie alebo eliminovanie príčin ohrozenia dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí. 

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci tohto programu zameriava napríklad na tieto témy:

Podpora a rozvoj rodičovskej roly

-       posilnenie identifikácie s rolou rodiča, podpora jej  akceptácie a s ňou súvisiacich práv a povinností

-       zhodnotenie silných a slabých stránok rodiča, jeho schopnosti vytvárať priestor pre dieťa na učenie a rozvíjanie sa, schopnosti aplikovať výchovné postupy, schopnosti uskutočňovať samostatné rozhodnutia, schopnosti nájsť a aplikovať vhodné riešenia, apod.

-       posilnenie kompetencií a sociálnych zručností rodičov v oblasti komunikácie

Podpora a rozvoj kvality vzťahov v rodine

-       podpora a posilnenie vzťahov v rodine prostredníctvom identifikácie vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny, pomoci pri získavaní nadhľadu na problémové situácie a poskytnutie priestoru na ventiláciu vnútorného prežívania

-       podpora akceptácie, empatie a autenticity v rodine,  upevňovanie a posilňovanie  vzťahových väzieb medzi členmi rodiny

-       podpora členov rodiny vo vytváraní príležitostí  na spoločnú komunikáciu a strávenie voľného času

-       podpora pri riešení  konfliktných situácií (napr. analýza príčin a nácvik nového správania)

Starostlivosť o napĺňanie potrieb dieťaťa

-       pomoc pri vyhodnotení silných a slabých stránok rodiny v oblasti uspokojovania potrieb dieťaťa, edukácia rodičov o vývinových štádií dieťaťa a jeho potrieb v priebehu vývinu

-       edukácia rodičov ohľadom starostlivosti o dieťa primerane jeho veku (napr. zdravotná starostlivosť - dodržiavanie liečebného režimu, povinné očkovanie, hygiena, bezpečné prostredie, výživa

-       pomoc pri identifikácie výchovného štýlu rodičov, analýza pozitív/negatív zvoleného výchovného štýlu, korekcia v oblasti výchovného štýlu

-       vedenie a nácvik konkrétnych zručností (napr. nácvik hygienických návykov, správneho podávania liekov pri chorobe dieťaťa, prebaľovania, dojčenia, kúpania,  prípravy dieťaťa na vyučovanie , plánovania aktívneho trávenia voľného času detí, komunikácie s dieťaťom a  upevňovanie zmeny vo výchovnom štýle)

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania tohto programu je 75 hodín.

 

 

 

 

4.3.2.6 Opatrenia na poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom (§ 44a ods. 1 a § 73 ods. 6 písm. d) zákona o SPODaSK)

a)      Sociálne poradenstvo

Program sa zameriava na poskytovanie sociálneho poradenstva zameraného na uľahčenie realizácie náhradnej rodinnej starostlivosti a sprevádzanie náhradných rodičov pri riešení výchovných a rodinných problémov.

Program je určený pre rodiny (fyzické osoby, ktorým je dieťaťa zverené do NOS, pestúni a poručníci, ktorí sa osobne starajú o dieťa) s dieťaťom v náhradnej starostlivosti, ktorá má problém s adaptáciou na novú situáciu, v ktorých sa vyskytujú výchovné problémy alebo rodinné problémy.

Cieľom programu je poskytnutie sociálneho poradenstva náhradnému rodičovi, ktoré uľahčí realizáciu náhradnej starostlivosti a poskytnutie pomoci a podpory pri riešení výchovných a rodinných problémoch. 

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci tohto programu zameriava najmä na tieto témy:

Pomoc náhradnými  rodičom pri adaptácii dieťaťa na nové rodinné prostredie

-      pomoc a podpora pri upevňovaní vzťahu medzi náhradným rodičom a dieťaťom

-      pomoc pri zvládaní náhradnej starostlivosti a jej vplyvu na rodinný systém

-      pomoc pri riešení problémov s výchovou (voľba výchovných štýlov, nastavovanie pravidiel atď.)

Poskytovanie sociálneho poradenstva a sprevádzanie náhradných rodičov

-      pri uplatňovaní zákonných nárokov (napr. štátnych sociálnych dávok)

-      pri riešení finančnej situácie rodiny (konsolidácia finančného hospodárenia rodiny a podobne)

-      pri príprave dieťaťa na osamostatnenie (výber a plánovanie ďalšieho vzdelávania, zamestnania, podpora sebestačnosti dieťaťa)

Sprevádzanie náhradného rodiča pri vytváraní alebo obnove vzťahov medzi dieťaťom a biologickou rodinou

-      zhodnotenie silných a slabých stránok náhradnej rodiny pri obnove vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou

-      pomoc pri vyladení vzťahov medzi náhradnými a biologickými rodičmi a dieťaťom

-      podpora identity dieťaťa (kultúrna, etnická, náboženská identita apod.) a kontinuity jeho životnej histórie 

Odporúčaná maximálna dĺžka trvania tohto programu je 40 hodín.

b)    Psychologické poradenstvo 

Program je  zameraný na podporu rodičovstva náhradných rodičov, pomoc pri voľbe vhodného výchovného prístupu k danému dieťaťu a celkovému prehĺbeniu vzťahov v rodine a budovania identity.

Program je určený pre náhradných rodičov, pre rodiny s dieťaťom v NS, ktoré má problém s identitou a adaptáciou na novú situáciu, potrebujú pomoc a podporu pri obnove vzťahu s biologickou rodinou, pri riešení výchovných alebo rodinných problémov a vyrovnávaní sa so stratou.

Cieľom je poskytnutie pomoci náhradnému rodičovi pri bezpodmienečnom prijatí dieťaťa, jeho biologickej rodiny a pôvodu, a pri budovaní pozitívnej identity dieťaťa v náhradnej rodine.

Podľa potrieb dieťaťa a rodiny sa centrum v rámci tohto programu zameriava najmä na tieto témy:

Pomoc  náhradnými  rodičom pri adaptácii dieťaťa na nové rodinné prostredie

-      pomoc a podpora pri upevňovaní vzťahu medzi náhradným rodičom a dieťaťom

-      pomoc pri zvládaní náhradnej starostlivosti a jej vplyvu na rodinný systém

-      pomoc pri riešení problémov s výchovou (voľba výchovných štýlov, nastavovanie pravidiel atď.)

Poskytovanie psychologického poradenstva náhradným rodičom

-      sprevádzanie a podpora novovzniknutých vzťahoch, odborná pomoc v prípade vzniknutých problémov (stabilizácia prežívania, podpora hľadania nových riešení apod.)

-      identifikácia dynamiky rodinného systému – komunikačné štýly, atmosféra v rodine, výchovné metódy, spôsob riešenia konfliktov

-      sprevádzanie pri vytváraní vzťahov dieťaťa s náhradnou rodinou, jej jednotlivými členmi, širšou rodinou a okolím

Sprevádzanie náhradného rodiča pri vytváraní alebo obnove vzťahov medzi dieťaťom a biologickou rodinou

-      zhodnotenie silných a slabých stránok náhradnej rodiny pri obnove vzťahu dieťaťa s jeho biologickou rodinou

-      pomoc pri vyladení vzťahov medzi náhradnými a biologickými rodičmi a dieťaťom

-  

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti