Informácie pre dotknuté osoby - klienti

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním osobných údajov

Informácia podľa čl. 13Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Centrum pre deti a rodiny Malacky
Hviezdoslavova 73
901 01 Malacky
IČO: 31781535
Tel: +421 918 494 550 (riaditeľka)
e-mail: riadite(at)dedmacejko.sk

Kontakt na zodpovednú osobu:

emailom na adrese: zodpovednaosoba(at)dedmacejko.sk

písomne na adrese: Centrum pre deti a rodiny Malacky, Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky

Účel spracúvania osobných údajov:

Získané osobné údajebudú spracúvané na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššieuvedenýúčel je zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu:

Získané osobné údaje budú poskytované výlučne orgánom verejnej moci na splnene povinností prevádzkovateľa.

Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky anebudú prenesené dožiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia okritériách jej určenia:

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu anásledne na účely archivácie po dobustanovenú vregistratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

Vrámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza kžiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani kprofilovaniu.

Prevádzkovateľ nemá vúmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, informácie o zdroji osobných údajov. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad meno, adresu, adresu elektronickej pošty? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje opravíme.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Jednotlivé práva môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu zodpovednaosoba@dedmacejko.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla detského domova.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie vašej totožnosti.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) na zodpovedanie vašich otázok, resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie vašich otázok alebo pre vybavenie vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnychnárokov, alebo v prípade ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti