Slobodný prístup k informáciám

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

1. Kto žiadosť podáva

2. Komu je žiadosť adresovaná

3. Aké informácie žiadateľ žiada

4. Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, ...)

V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký

spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie Detský domov Macejko vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8

pracovných dní. Táto skutočnosť bude žiadateľovi oznámená najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Žiadosť o informácie môžete podávať:

Osobne:

V Detskom domove Macejko v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod

Poštou na adresu:

Detský domov Macejko, Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky

E-mailom: riaditel@dedmacejko.sk

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa môže realizovať:

- v hotovosti - vložením finančných prostriedkov do pokladne Detského domova Macejko,

- poštovou poukážkou,

- bezhotovostne, prevodom na účet 7000 xxxxxxxxxx/8180,

Pracovník zodpovedný za vybavenie žiadosti o informácie oznámi žiadateľovi sumu a spôsob úhrady.

Informáciu žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení. Sadzobník poplatkov

Strana A4 ČB - 0,03 euro

Strana A4 farebná - 0,10 euro

CD 1,15 – euro

Obálka - 0,08 euro

PODANIE SŤAŽNOSTI

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.  (ďalej len „zákon o sťažnostiach") a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Detského domova Macejko (ďalej len „DeD"), DeD prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 15:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

a)      písomne

b)      ústne do záznamu alebo

c)     elektronickou poštou

a) Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu DeD, ktorá je zverejnená na web stránke DeD – Detský domov Macejko, Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti DeD (sídlo DeD), Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky.

b) O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec DeD vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

c) elektronickou poštou  - emailové adresy sú zverejnené na web stránke DeD

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme  alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom  sťažnosť sa odloží.