Spôsob zriadenia

Spôsob zriadenia

​Detský domov Macejko je zriadený od 01.04.1997 na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 27.03.1997, v znení jej neskorších dodatkov, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa.

Detský domov zriaďuje, kontroluje a metodicky usmerňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR") v súlade s § 73 ods. 1 písm. c) zákona o SPODaSK a v súlade so zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Detský domov Macejko sa v súlade s ustanovením § 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SPODaSK") zriaďuje ako domov detí.

Detský domov je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená v zmysle § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.