Kompetencie

Kompetencie

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Jeho činnosť podrobnejšie upravuje § 49, § 51 – 61 zákona o SPODaSK.

Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Svoju činnosť vykonáva pobytovou formou pre deti od 0 do 18 rokov veku, pri predĺžení ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, a ak mladý dospelý požiada detský domov o poskytovanie starostlivosti, až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie však do 25 rokov veku.

Detský domov môže utvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v detskom domove poskytovaná starostlivosť do dovŕšenia 25. roku veku, ak sa táto fyzická osoba sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, dĺžka takéhoto pobytu nemôže byť dlhšia 24 mesiacov.

Detský domov vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Na zabezpečenie svojej činnosti má detský domov vo svojej správe základné prostriedky, zásoby a iný hmotný majetok. Spravuje pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré vznikajú z jeho činnosti.