O nás

Detský domov Macejko dočasne nahrádza domov 48 deťom.  Štyri rodinné domy a jeden byt, v ktorých naše deti a mladí dospelí bývajú sú rozptýlené po meste Malacky. Z Malaciek a blízkeho okolia sú aj šiesti profesionálni rodičia starajúci sa o naše deti  vo vlastnom rodinnom prostredí. Máme zriadené dve samostatné skupiny, dve špecializované samostatné skupiny pre deti so zdravotným postihnutím a jednu samostatnú skupinu pre mladých dospelých. Každá skupina  samostatne hospodári v rodinnom dome, mladí dospelí v byte. Na ul. Duklianskych hrdinov je umiestnená samostatná skupina s kapacitou detí. V druhom rodinnom dome, na Rakárenskej ulici, býva ďalšia samostatná skupina s deviatimi deťmi. Deti z  týchto domov navštevujú základné školy a Spojenú školu v Malackách, niektoré sú študentmi stredných škôl. V rodinných domoch na ulici J. Kubinu a na Hviezdoslavovej ulici sú samostatné špecializované skupiny, v každej je sedem detí. Deti zo špecializovaných skupín navštevujú Spojenú školu v Malackách. Štyria mladí dospelí bývajú v dvojizbovom byte na Mierovom námestí. V profesionálnych rodinách sú umiestnené prevažne deti od 0 do 6 rokov, ale aj staršie deti. Vedenie a administratíva detského domova sa nachádza pri rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici.Pri našej komplexnej starostlivosti o zverené deti dbáme na ich individuálne potreby a ich integráciu do bežnej spoločnosti. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť deťom rodinné prostredie, preto veľkú pozornosť a úsilie venujeme práci s ich biologickými rodinami  prípadne náhradnými rodinami.  Deti, ktoré z rôznych dôvodov zotrvávajú v detskom domove až do dospelosti,  pripravujeme na bezpečné  osamostatnenie sa. 

 

História a vývoj

Spôsob zriadenia

Kompetencie

Organizačná štruktúra

Koncepcia​

Právne predp​isy a dokumenty

V​ízia, stratégia a ciele​